Αθλητικές Κακώσεις Άκρας Χείρας

1Συνδεσμικές κακώσεις πηχεοκαρπικής/Συνδεσμική κάκωση αντίχειρα – Αντίχειρας του σκιέρ (skier's thumb)
Ρήξη του ωλένιου πλάγιου συνδέσμου στη βάση του αντίχειρα
Η αιτιολογία της συγκεκριμένης κάκωσης περιλαμβάνει κυρίως εξωγενείς παράγοντες, όπως πτώση και προσγείωση του αθλητή στην άκρα χείρα, ή επαφή με τον αντίπαλο. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν αιφνίδιο πόνο και διόγκωση της περιοχής, ενώ σε πιο σοβαρούς τραυματισμούς μπορεί να συνυπάρχει και αίσθημα αστάθειας στην άρθρωση. Με τον αντίχειρα σε έκταση, ο επικουρικός πλάγιος σύνδεσμος είναι περισσότερο ευάλωτος σε κάκωση καθώς βρίσκεται σε θέση διάτασης, ενώ με τον αντίχειρα σε κάμψη αυξάνει ο κίνδυνος τραυματισμού του ωλένιου πλαγίου συνδέσμου που βρίσκεται σε διάταση σε αυτή τη θέση Η ταξινόμηση των συνδεσμικών κακώσεων του αντίχειρα συνάδει με την κλασική ταξινόμηση των συνδεσμικών κακώσεων. Σε αυτά τα πλαίσια, η κάκωση Α' βαθμού αφορά σε ρήξη λίγων συνδεσμικών ινών, η κάκωση Β' βαθμού αφορά σε μια μερική ρήξη του συνδέσμου, και η Γ' βαθμού στην πλήρη ρήξη του συνδέσμου.
2Κάταγμα κάτω πέρατος κερκίδας - Colies (colie’s fracture)
Η λύση της οστικής συνέχειας του κάτω πέρατος της κερκίδας, που συνοδεύεται από ραχιαία γωνίωση και παρεκτόπιση του περιφερικού τμήματος αυτής, ονομάζεται κάταγμα Colie’s. Η δύναμη που προκαλεί το κάταγμα της κερκίδας πολλές φορές μπορεί να επηρεάσει και το οστό της ωλένης. Συνοδές επιπλοκές ενός κατάγματος Colie’s αποτελούν η ατροφία Sudeck, η ρήξη του τένοντα του μακρού εκτείνοντος τον αντίχειρα, η βλάβη του μέσου νεύρου και η πλημμελής πώρωσή του.

Αιτιολογία
Ο κυριότερος μηχανισμός πρόκλησης ενός κατάγματος Collie’s είναι η πτώση πάνω σε τεταμένο άνω άκρο. Τέτοιου είδους κατάγματα είναι συχνά ιδιαίτερα σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας που πάσχουν από οστεοπόρωση.

Συμπτώματα
Τα συμπτώματα και σημεία του κατάγματος περιλαμβάνουν έντονο πόνο και οίδημα στον καρπό. Ο καρπός δείχνει παραμορφωμένος λόγω του κατάγματος, και η προσπάθεια κίνησης της πηχεοκαρπικής άρθρωσης είναι εξαιρετικά επώδυνη.
3Κάταγμα σκαφοειδούς (scaphoid fracture)
Το σκαφοειδές είναι ένα από τα οχτώ οστά του καρπού και διαιρείται σε τρία τμήματα. Τα κατάγματα του σκαφοειδούς είναι από τις πιο συνηθισμένες κακώσεις της άκρας χείρας σε αθλητές και ιδιαίτερα σε τερματοφύλακες ποδοσφαίρου και σε γυμναστές. Αποτελούν ιδιαίτερα κατάγματα, καθώς σε περιπτώσεις εσφαλμένης διάγνωσης ή ανεπαρκούς αποκατάστασής τους μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές παθολογικές καταστάσεις όπως άσηπτη νέκρωση ή δημιουργία ψευδαρθρώσεων.

Αιτιολογία
Ο πιο συχνός μηχανισμός κατάγματος σκαφοειδούς είναι η πτώση πάνω στο χέρι, ιδιαίτερα όταν αυτό βρίσκεται σε έκταση. Η επαναλαμβανόμενη εκτατική φόρτιση της πηχεοκαρπικής έχει επίσης σχετιστεί με τη δημιουργία καταγμάτων κόπωσης του σκαφοειδούς οστού, ιδιαίτερα σε γυμναστές.

Συμπτώματα
Τα κύρια συμπτώματα και σημεία των καταγμάτων του σκαφοειδούς είναι η ευαισθησία και ο πόνος κατά την ψηλάφηση και τις κινητοποιήσεις του καρπού. Πόνος κατά τον πρηνισμό και σε κίνηση σύλληψης με δείκτη και αντίχειρα. Ιδιαίτερο περιορισμένο το εύρος κίνησης κάμψης και κερκιδικής απόκλισης καρπού.